સાસુ / Mother-In-Law

Posted in કાવ્યો by saryu on April 29th, 2010
સાસુ

અરમાનોના આંગણથી હવે  પાછી નહીં   ફરવાની,
અષ્ટકોણના  અંજળમાં   હું  ત્રિકોણ   થઈ તરવાની.
 
આતુર  માતા દ્વારે ઉભી, ચિંતિત નવલ નીરખતી,
 ” લાગે   છે  તો  સારી, રાણી   નિવડે વખાણવાની”.
 
ગરવે   ગુંથ્યા   માળામાં   નવનીતને    નોતરવાને,
  અંગ અંતરના  અંકુરને  ફરી  શી
ખતી ઓળખવાને. 

મારા   મીતવાની  માતા  છે,  અતૂટ  રય   સમજીને,
એકબીજાના  અવગુણોને   હસતાં   મૂક્યા    તજીને.
 

મારો   પ્યાર   મળે   માતાને,  એનો  ઝરમર  વરસે,
 ઉષ્માની આ અવળી ધારા અવલ અકલ્પિત વરસે.

સંબંધોના    શ્રાવણમાં    સાસુ,  માં   બની    ભીંજેલી,
  અરધે   રસ્તે  હાથ   મીલાવી  આવી   સાથ  મળેલી. 

યાદ   કરૂં     એની    માતાને   માન   પ્રેમ     સંતોષે,
વહુ   દીકરી   સાસુ    માતાની    મનોમંજરી   મહેકે.
 
————

Mother-In-Law

 A half-moon smile through the half-opened door
On the other side was me, met the in-law enemies

 I showed off to be smart, but was shaking in my heart
I could deal with the rest but his mom was a test

 She hugged me with caution, and I felt her emotion
Her few funny words to confirm where he belonged

 She was trying her best to share her cozy nest
To cope with the rile brought on by her rebel child

 I rendered my respect, as a mother-in-law would expect
Many moons by her side, we put the faults and flaws aside

The circle of siblings had very warm feelings 
The winsome sound in her, was humming all around

 Open Heart, open mind, give and take to remind
His kind gentle mother did love me like a daughter

——————-

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.